Úvodní slovo děkana

Rok 2018 je rokem oslav kulatých výročí. Jednou z událostí, která se odehrála v „osmičkovém“ roce, je založení naší fakulty před 70 lety. Vznikem pedagogické fakulty byla završena snaha o to, abychom měli v Plzni stejně jako v jiných městech naší republiky přípravu učitelů na vysokoškolské úrovni. V Plzni před 70 lety již tři roky fungovala Lékařská fakulta UK, a tak v roce 600. výročí naší nejstarší univerzity vznikla i pedagogická fakulta jako pobočka pražské pedagogické fakulty. Naše fakulta je tedy nejstarší součástí Západočeské univerzity a lze tak bez nadsázky vznik naší fakulty označit za základní kámen univerzity v Plzni.

Za 70 let své existence fakulta připravila na svou profesi více než 25 tisíc absolventů (učitelů mateřských, základních a středních škol) a jejich prostřednictvím výrazně ovlivňovala a formovala vzdělanostní a kulturně společenskou úroveň západních Čech. Vznik Vysoké školy strojní a elektrotechnické o rok později rozšířil spektrum vysokoškolsky vzdělaných odborníků v regionu o osobnosti v oblasti technických oborů, tak významných pro průmyslově zaměřenou oblast západních Čech. Další obohacení spektra vysokoškolsky vzdělaných odborníků nastalo až po roce 1990 a vedlo k současné podobě Západočeské univerzity v Plzni se svými 9 fakultami a 2 vysokoškolskými ústavy, přičemž Fakulta pedagogická je co do počtu studentů největší fakultou univerzity.

Pedagogická fakulta během své 70leté existence prošla stejně jako celé české školství četnými změnami. Dokonce „změnu“, „reformu“ či „reformu reformy“ lze označit za nejtypičtější projev v životě naší fakulty. Ať už se však naše fakulta nazývala fakultou, učitelským ústavem či vysokou školou, vždy byla stejně jako ostatní fakulty místem předávání znalostí, zkušeností, dovedností i postojů z jedné generace na druhou. Dosah naší, pedagogické fakulty je však mnohem větší: naši absolventi se po absolvování fakulty rozbíhali a stále rozbíhají po celých západních Čechách (a nejen po nich), aby šířili to dobré a nové dále kolem sebe, aby svou každodenní činností zvyšovali vzdělanostní úroveň celého západočeského regionu. Můžeme proto hrdě konstatovat, že naše fakulta je po celou dobu své existence kolébkou vzdělanosti v západních Čechách.

I v dnešní době plně platí, že čím kvalitnější příprava učitelů na naší fakultě, tím kvalitnější uchazeče a potažmo studenty budou mít ostatní fakulty naší univerzity. Každá koruna vynaložená na přípravu pedagogů se tak stonásobně vrátí. A naopak každá chybějící koruna se nám všem stonásobně vymstí.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem bývalým i současným pracovníkům fakulty, kteří do své akademické i neakademické profese vkládali vždy nejen své odborné a kantorské znalosti a umění, ale doslova celou osobnost, tedy i celé své srdce! Děkuji rovněž všem partnerům fakulty za podporu a spolupráci. Jejich řada by byla velmi dlouhá, a tak uvedu alespoň toho nejdůležitějšího partnera, kterým jsou bezesporu školy v regionu. Bez spolupráce s nimi by naše fakulta nemohla vůbec existovat. Plně platí, že fakulta je po celou dobu své existence rozkročena mezi segmentem vysokého školství a ukotvením v regionálním školství. To přináší těžkosti, například v oblasti kvalifikačních a výzkumných aktivit, ale i výhody spočívající v neustálém sepětí s praxí, s našimi absolventy a s jejich zaměstnavateli. Máme tak okamžitou zpětnou vazbu a můžeme na ni bezprostředně reagovat.

Proto i do dalších let fakultě přeji pevné místo v rámci ZČU v Plzni a zároveň pevnou vazbu na region a jeho školství. Nejvíce však fakultě přeji svěžest a mládí, které jsou zárukami její budoucnosti!

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., děkan FPE